About Us
คณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการบริหาร/ (รักษาการ)รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
นางปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
นายปยุต  ภูวกุลวงศ์

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์
นางสาวปรียาพรรณ  ภูวกุล

 

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
นายสมบุญ  เศรษฐ์สันติพงศ์

กรรมการบริหาร
นายศิรินทร์ พรหมโชติ

กรรมการบริหาร
นางสมร ดีเส็ง

 

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
นายดิสรณ์ ชาตรูปะมัย

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ
นายไพโรจน์ รุจิรวณิช