About Us
สารจากผู้บริหาร

          นับจากที่บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก่อตั้งในปี 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ดำเนินงานมากว่า 14 ปีนั้น บริษัทได้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า สภาวะตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ

          เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ที่จะก้าวอย่างมั่นคงไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรที่จะมีการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance) มาใช้ เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยที่ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในสังคมอีกด้วย

          เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ทุกฝ่ายที่จะสามารถนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับนี้ขึ้น โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ปรับปรุงในปี 2555 มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้แล้ว และมีมติอนุมัติให้นำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16  กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

          แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีความปรารถนาที่จะเห็นการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ไปดำเนินการให้ได้ทั้งหมด แต่ด้วยเหตุที่บริษัท ยังไม่ได้มีสถานภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีผู้ถือหุ้นจำนวนน้อย รวมทั้งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำ “การกำกับดูแลกิจการ” มาใช้ในบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ครบสมบูรณ์ทุกหัวข้อ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานชี้แจงสรุปส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้นแก่ผู้ถือหุ้นปีละครั้ง อีกทั้งจะทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เทียบเท่ากับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มากที่สุดตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

 

(นายอนันต์  วรธิติพงศ์)

ประธานกรรมการ