About Us
พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีความเป็นกลาง ตอบสนองด้านคุณภาพ การเข้าถึงพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุนและการใช้ทรัพยากรของประเทศ