About Us
ค่านิยมองค์กร
  1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กำไรสูงสุด พัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน ยึดประโยชน์ลูกค้าและผู้ถือหุ้น

  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บริการทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของลูกค้า

  3. พนักงานมีความรู้ในสินค้า ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ลูกค้าได้ครบถ้วน

  4. ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต

  5. เน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

  6. ไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

  7. เคารพเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งกันและกัน

  8. ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ