วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่โดยมีภารกิจหลักคือ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและรับประกันความพึงพอใจสูงสุดพร้อมกับพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและศักยภาพ ของบุคคลากร ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน นอกจากจัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เช่น AIS, DTAC, TRUEMOVE, และหน่วยงานราชการ และบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ยังให้บริการซ่อมบำรุง และออกแบบอุปกรณ์โทรคมนาคม RF (Radio Frequency) ตามความต้องการของลูกค้า

               

โดยมีบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทดังนี้

 1. ALT Telecom Public Co., Ltd              2.  I Twenty One Inter Corporation Co., Ltd

3.    INNOVATELECOMMUNICATION Co., Ltd    4.   Group Tech Solutions Co., Ltd

 1. Information Highway Co., Ltd                          6.   Telecom Solutions Provider Co., Ltd

 

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคงานซ่อม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์,ไฟฟ้า,โทรคมนาคม
 • ประสบกาณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี
 • มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัด ,เครื่องมือซ่อมบอร์ดอิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์โทรคมนาคม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซ่อม และการดูรักษา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ Spare Part

เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ (08:30 น. – 17:30 น.)
หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร ,เครื่องส่งสัญญาณมือถือ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและความผิดปรกติของอุปกรณ์โทรคมนาคม
 • ตรวจสอบรับ Spare Part หรือชิ้นงานจ้างทำ
 • ตรวตสอบคุณภาพอุปกรณที่ส่งมาซ่อมให้สอดข้องตามข้อตกลงทางการค้าที่ากำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

เมืองทองธานี เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ (08:30 น. – 17:30 น.)

ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่: อาคาร 365 ชั้น 4 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 088-498-6667, 02-503-4977 ต่อ 115 , 123 fax 0 2503 4979
E-mail manop@innovatelecom.co.th or pornsuda@innovatelecom.co.th  

Website: www.innovatelecom.co.th   or  www.i21.co.th  

Innova Telecommunication Co., Ltd.

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่โดยมีภารกิจหลักคือ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและรับประกันความพึงพอใจสูงสุด  พร้อมกับพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและศักยภาพของบุคคลากรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน นอกจากจัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง  ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เช่น AIS, DTAC, TRUEMOVE, และหน่วยงานราชการ แล้ว อินโนว่า ยังให้บริการซ่อมบำรุง และออกแบบอุปกรณ์โทรคมนาคม  RF (Radio Frequency) ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ 4 บริษัทได้แก่ ALT,I-21,Ennergy Max ,GR40 และ Grouptech ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามาถ เพื่อรองรับการเป็นบริษัทมหาชนและกำลังขยายธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ  อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการประสานงาน
 • มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัว
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ ISO 9001:2015 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • สรรหา , เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • ประเมินผู้จำหน่าย (External provider) ตามการส่งมอบ ระยะเวลาในการจัดส่ง และบริการหลังการขาย
 • เจราจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • จัดทำใบสั่งซื้อ / จัดทำรายงานการสั่งซื้อ และติดตามสถานะของการสั่งซื้อ
 • ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการฐานข้อมูล (External provider)
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการกรณีใช้ใบอนุญาต (สมอ. / กสทช.)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • เมืองทองธานี (ใกล้ทะเลสาบเมืองทอง)

สวัสดิการ:

 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุกลุ่ม
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ค่าของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร
 • ค่าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลือการจัดงานอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต บิดา มารดา บุตร ภรรยาหรือสามีตามกฎหมาย
 • ชุดยูนิฟอร์ม

 

ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่: อาคาร 365 ชั้น 4 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 088-498-6667, 02-503-4977 ต่อ 115 , 123 fax 0 2503 4979
E-mail manop@innovatelecom.co.th or pornsuda@innovatelecom.co.th  

Website: www.innovatelecom.co.th   or  www.i21.co.th  

As a Service Desk Agent, your role will be to perform a number of technical support duties including troubleshooting client issues with ALT’s content management systems and issues related to distribution of Transmission Network.

Responsibilities:

Provide 1st level support to clients and partners via email and telephone
Coordinate issue resolution to ensure all requests are handled appropriately and in a timely manner
Develop and maintain positive relations with clients and partners
Demonstrate a thorough technical understanding of ALT’s products and services
Execute production processes such as Transmission Network on various technical support and tasks as required
Requirements:

1-2 years’ customer support experience ideally in a Transmission Network application environment
Very Strong written and verbal communication skills
Very Strong analytical and problem solving skills
A passion for delivering exceptional customer service each and every day
Must be a highly motivated self starter comfortable working in a fast paced environment
Eager to learn and develop troubleshooting and customer service skills
Strong computer skills, including use of the Internet and email
Must have excellent time and task management skills
Nice To Have:

Knowledge of or some experience with application quality assurance and testing
Experience with HPE Service Manager Software
Exposure to or knowledge of a variety of technologies application such as Transmission Network, Networks System, Routers, Switch etc.

I TWENTY ONE INTER CORPORATION COMPANY LIMITED, known as “i21”, was established in 2002 with the Baht 5 million registered capitals. The aim was to focus on telecommunication business. The company has since grown to be one of the leaders specialized in providing communication products and components rapidly.  Moreover, i21 has been soon trusted by the leading mobile operator in Thailand with its high-quality products and services. As the rapid growth in Telecommunication business, i21 also has been grown rapidly and continuously in the same time. Thus, the registered capital was increased up to be Baht 10 million in June 2006. At present i21 is mainly involved in marketing communication based stations, optical fiber cables, terminations, RF transmission cable, accessories and components to telecommunication authorities, cellular operators, manufacturers, contractors, wholesaler and various other industries in the Kingdom of Thailand. which are able to meet with all of their needs. The Group 5 companies ALT, Innova Telecom, Grouptech and Energy Max 

รายละเอียดของงาน

· ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร

· วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและความผิดปรกติของอุปกรณ์โทรคมนาคม

· สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

· งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   คุณสมบัติผู้สมัคร

· สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 22-28 ปี

· ประสบการณ์ 0-3 ปี

· วุฒิการศึกษา ปวช .  ปริญญาตรี สาขา อิเลคทรอนิกส์,ไฟฟ้า,โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี

· มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

· มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัด,เครื่องมือซ่อมบอร์ดอิเลคทรอนิกส์

  และทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมได้

· สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์,ออกแบบอุปกรณ์ RF และสื่อสาร โทรคมนาคม หรือ AutoCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ  กิจกรรมท่องเที่ยว สัมมนาประจำปี ,จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,จ่ายโบนัสประจำปี ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี ,ปรับเงินเดือนประจำปี,การตรวจสุขภาพประจำปี ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ,สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม,เงินช่วยเหลือต่างๆ  (เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,ค่าของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร,ค่าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล,การจัดงานอุปสมบท ,พนักงานเสียชีวิต ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่พ่อ แม่ บุตร ภรรยาหรือสามีตามกฎหมาย)                    

Skilled, motivated individuals meeting the above criteria are invited to email their detailed resume (MS Word or PDF format only) with a recent photograph and expected salary to manop@i21.co.th

Innova Telecommunication., Ltd
Head Officer: 365 Bondstreet road, Bangpud, Parkkret,Nontaburi 11120, Thailand. . Tel:   088-498-6667 ,02-5034977 ต่อ 123

I TWENTY ONE INTER CORPORATION COMPANY LIMITED, known as “i21”, was established in 2002 with the Baht 5 million registered capitals. The aim was to focus on telecommunication business. The company has since grown to be one of the leaders specialized in providing communication products and components rapidly.  Moreover, i21 has been soon trusted by the leading mobile operator in Thailand with its high-quality products and services. As the rapid growth in Telecommunication business, i21 also has been grown rapidly and continuously in the same time. Thus, the registered capital was increased up to be Baht 10 million in June 2006. At present i21 is mainly involved in marketing communication based stations, optical fiber cables, terminations, RF transmission cable, accessories and components to telecommunication authorities, cellular operators, manufacturers, contractors, wholesaler and various other industries in the Kingdom of Thailand. which are able to meet with all of their needs. The Group 5 companies ALT, Innova Telecom, Grouptech and Energy Max 

คุณสมบัติ

 •  สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ของระบบเอกสารและการจัดเก็บ
 • สามารถพูด,เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี  

รายละเอียดของงาน

 • ออกใบซื้อไปยังซัพพลายเออร์
 • ติดตามวันที่ส่งมอบและกระทบยอดคงค้าง P / O กับซัพพลายเออร์
 • หาผู้จำหน่ายรายใหม่/คัดเลือกผู้ขาย (External provider)
 • เจราจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • จัดทำใบสั่งซื้อ/จำทำรายงานการสั่งซื้อ และติดตามสถานะของการสั่งซื้อ
 • ประเมินผู้จำหน่าย 
 • มีความรู้ ISO 9001:2015 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 สวัสดิการ  กิจกรรมท่องเที่ยว สัมมนาประจำปี ,จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,จ่ายโบนัสประจำปี ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี ,ปรับเงินเดือนประจำปี,การตรวจสุขภาพประจำปี ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ,สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม,เงินช่วยเหลือต่างๆ  (เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,ค่าของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร,ค่าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล,การจัดงานอุปสมบท ,พนักงานเสียชีวิต ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่พ่อ แม่ บุตร ภรรยาหรือสามีตามกฎหมาย)                    

Skilled, motivated individuals meeting the above criteria are invited to email their detailed resume (MS Word or PDF format only) with a recent photograph and expected salary to manop@i21.co.th

Innova Telecommunication., Ltd
Head Officer: 365 Bondstreet road, Bangpud, Parkkret,Nontaburi 11120, Thailand. . Tel:   088-498-6667 ,02-5034977 ต่อ 123

I TWENTY ONE INTER CORPORATION COMPANY LIMITED, known as “i21”, was established in 2002 with the Baht 5 million registered capitals. The aim was to focus on telecommunication business. The company has since grown to be one of the leaders specialized in providing communication products and components rapidly.  Moreover, i21 has been soon trusted by the leading mobile operator in Thailand with its high-quality products and services. As the rapid growth in Telecommunication business, i21 also has been grown rapidly and continuously in the same time. Thus, the registered capital was increased up to be Baht 10 million in June 2006. At present i21 is mainly involved in marketing communication based stations, optical fiber cables, terminations, RF transmission cable, accessories and components to telecommunication authorities, cellular operators, manufacturers, contractors, wholesaler and various other industries in the Kingdom of Thailand. which are able to meet with all of their needs. The Group 5 companies ALT, Innova Telecom, Grouptech and Energy Max

Qualifications

-     Male/Female ,Thai nationality, age not over  32 years   

-     Bachelor degree in any field

-     Minimum 2 years-experience in Document control system; preferably with manufacturing environment, ISO related activities such as internal quality audits, ISO/QA documentations, and management of the quality management system

-     Good computer literacy (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet)

-     Good command of both written and spoken in Thai and English

-     Strong human relation and communication skill with service-minded, willing and able to handle numerous matters

-     Being careful about detail and thorough in completing work tasks.

-     Passed training course of ISO 9001:2008 requirement will be an advantage

Job Responsibilities :

-     Responsible for developing and maintaining document controlling system to assure compliance to ISO 9001 requirements.

-     Establish and implement an efficient process/function-related document control register and procedures.

-     Sort and distribute incoming postal mail and e-mail.

-     Handle documentary work such as letter correspondent, record keeping, filing, document controlling center and etc.

-     Responsible in reception tasks

-     Conduct general office or, in some instances, general tasks.

-     Arrange the hotel booking, transportation, accommodation for the visitors and staffs.

-     Other administrative tasks that create a smooth workflow in the office.

 

สวัสดิการ  กิจกรรมท่องเที่ยว สัมมนาประจำปี ,จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,จ่ายโบนัสประจำปี ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี ,ปรับเงินเดือนประจำปี,การตรวจสุขภาพประจำปี ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ,สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม,เงินช่วยเหลือต่างๆ  (เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,ค่าของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร,ค่าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล,การจัดงานอุปสมบท ,พนักงานเสียชีวิต ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่พ่อ แม่ บุตร ภรรยาหรือสามีตามกฎหมาย)

                    

Skilled, motivated individuals meeting the above criteria are invited to email their detailed resume (MS Word or PDF format only) with a recent photograph and expected salary to manop@i21.co.th

Innova Telecommunication., Ltd
Head Officer: 365 Bondstreet road, Bangpud, Parkkret,Nontaburi 11120, Thailand. . Tel:   088-498-6667 ,02-5034977 ต่อ 123

I TWENTY ONE INTER CORPORATION COMPANY LIMITED, known as “i21”, was established in 2002 with the Baht 5 million registered capitals. The aim was to focus on telecommunication business. The company has since grown to be one of the leaders specialized in providing communication products and components rapidly.  Moreover, i21 has been soon trusted by the leading mobile operator in Thailand with its high-quality products and services. As the rapid growth in Telecommunication business, i21 also has been grown rapidly and continuously in the same time. Thus, the registered capital was increased up to be Baht 10 million in June 2006. At present i21 is mainly involved in marketing communication based stations, optical fiber cables, terminations, RF transmission cable, accessories and components to telecommunication authorities, cellular operators, manufacturers, contractors, wholesaler and various other industries in the Kingdom of Thailand. which are able to meet with all of their needs. The Group 5 companies ALT, Innova Telecom, Grouptech and Energy Max 

Qualifications

·   Male or Female Age between 24-35 years / Thai Nationality

·   Bachelor's degree or above in telecommunication engineering or related field of study . Newly Graduated is welcome.

·   Minimum 1-5 years in Sales Telecommunication business or Wire and Wireless project.

·   Strong relationship with Mobile Phone Operator or Governments related field will be an advantage.

·   Resourceful, and possess excellent communication and interpersonal skills.

·   Good command of English and computer skills will be an advantage.

·   Experienced in RF planning/optimization and engineering experience, and be familiar with the fundamentals of GSM/WCDMA systems or related to GSM-CDMA RF survey,Fiber Optic,  GSM-CDMA drive test, GSM RF in-building design,  Optimization

 ·  Possess own car with driver's license.

 

   Job Description

·   Promote company products with customers.

·   Handle Sales and Marketing activity to meet customer inquiries and company target.

·   Establish and maintain effective business relationships.

·   Ensure efficient service and handle all customers complaints with good result oriented.

·   Preparing documents, planning and update reports to Director.

·   Other duties as assigned.

 สวัสดิการ  กิจกรรมท่องเที่ยว สัมมนาประจำปี ,จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,จ่ายโบนัสประจำปี ,ชุดยูนิฟอร์ม,โบนัสประจำปี ,ปรับเงินเดือนประจำปี,การตรวจสุขภาพประจำปี ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ,สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม,เงินช่วยเหลือต่างๆ  (เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,ค่าของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร,ค่าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล,การจัดงานอุปสมบท ,พนักงานเสียชีวิต ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่พ่อ แม่ บุตร ภรรยาหรือสามีตามกฎหมาย)

                    

Skilled, motivated individuals meeting the above criteria are invited to email their detailed resume (MS Word or PDF format only) with a recent photograph and expected salary to manop@i21.co.th

Innova Telecommunication., Ltd
Head Officer: 365 Bondstreet road, Bangpud, Parkkret,Nontaburi 11120, Thailand. . Tel:   088-498-6667 ,02-5034977 ต่อ 123