บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด รวม 3.47 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น