Logo_ALT_300x300-r
TH

การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการวางระบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ดิจิทัลและพลังงานทดแทน

ธุรกิจให้เช่าหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน

corporate

บริษัทในเครือ