About Us
คณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการบริหาร/ (รักษาการ)รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
นางปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
นายปยุต  ภูวกุลวงศ์

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์
นางสาวปรียาพรรณ  ภูวกุล

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
นายสมบุญ  เศรษฐ์สันติพงศ์

กรรมการบริหาร
นายศิรินทร์  พรหมโชติ

กรรมการบริหาร
นางสมร  ดีเส็ง

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
นางปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ
นายไพโรจน์  รุจิรวณิช

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.ชนัด  เผ่าพันธ์ดี