About Us
สารจากผู้บริหาร

          ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามกันอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  “ทำมากได้น้อย” ปรับเปลี่ยนให้เป็น “ทำน้อยได้มาก“ ซึ่งต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อเดินหน้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยอาศัยเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Technology Disruption) ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า บางภาคส่วนอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างบ้างแล้ว ฉะนั้นเพื่อความอยู่รอด และสามารถก้าวไปข้างหน้า ทุกภาคส่วนของธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว ไม่มีใครยืนอยู่กับที่โดยไม่ได้รับผลกระทบ การปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน กลุ่มธุรกิจของเรา บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ก็เช่นกัน เราตระหนักถึงปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว โดยได้วางเป็นยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นจักรกลสำคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อน และเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาและต่อยอดของภาคส่วนอื่น ๆ

          ผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2560 มีรายได้และผลกำไรที่ลดลง เนื่องจากจำนวนสถานีฐานที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องสร้างใหม่มีการชะลอตัวลง การลงทุนของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนหรือปรับอุปกรณ์เป็นสำคัญ ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว เนื่องจากธุรกิจการให้บริการรับสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าโทรคมนาคมมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะและช่วงจังหวะเวลาของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสื่อสาร โดยนำไปสู่การกำหนดแผนกลยุทธของบริษัทฯที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนของกำไรอันเกิดจากธุรกิจให้เช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารที่มีลักษณะผูกพันเป็นสัญญาระยะยาว มีรายได้ต่อเนื่องประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income) โดยเราได้กำหนดเป็นเป้าหมายองค์กร ให้ผลกำไรจากธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องดังกล่าวมีสัดส่วนน้ำหนักเป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรโดยรวมภายในปี 2563 แต่เนื่องจากรายได้และผลกำไรจากธุรกิจให้เช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารดังกล่าวในปี 2560 ยังเติบโตไม่ทันต่อการชดเชยการชะลอตัวลงของรายได้จากธุรกิจให้บริการและขายสินค้า เนื่องจากยังเป็นช่วงเริ่มต้นจึงมีความล่าช้าไปจากแผนเดิมบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังเชื่อมั่นในทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ไว้ และคาดว่าการชะลอของผลประกอบการในปี 2560 นี้จะเป็นเพียงปรากฎการณ์ระยะสั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากผลตอบรับที่ดีของแผนการลงทุนตามแนวทางพัฒนา Smart City ที่บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้เราเป็นตัวแทนของภาคเอกชนสื่อสารในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแทนการพาดผ่านแนวเสาไฟฟ้าบนเส้นทางถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนพหลโยธิน พญาไท ประดิพัทธ์ และส่วนต้นของถนนสุขุมวิท โครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในถนนสายอื่น ๆต่อไปทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมืองสำคัญในต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้น แนวคิดดังกล่าวยังสามารถนำมาพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น นิคมหรือสวนอุตสาหกรรม โดยมีโครงการที่เราได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ สวนอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการนำไปพัฒนาในนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่เศรษฐกิจอื่น ๆต่อไป  

          นอกเหนือจากโครงการนำสายสื่อสารลงดินตามแนวทางนโยบาย  Smart City ที่กล่าวถึงแล้ว บริษัทฯยังวางกรอบในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ให้มุ่งเน้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ โครงข่ายสื่อสารตามแนวเส้นทางรถไฟบนพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯได้เสริมศักยภาพของโครงข่ายให้สูงขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ มาเลเซีย ผ่านด่านชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่กำหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาครวมถึงระบบการสื่อสารด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯยังแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆที่จะมีส่วนในการใช้ประโยชน์ในโครงข่ายสื่อสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และสัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่ต้องใช้เงินสด รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯให้แข็งแกร่งขึ้น ช่วยแปรแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯเป็นแผนปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น หรือลดความเสี่ยงทางธุรกิจลง

          ทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และได้ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯมาโดยตลอด และขอได้โปรดวางใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯจะมุ่งมั่นในการกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ท้ายสุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและเชื่อมั่นจากทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคยตลอดไป

 

 

นายอนันต์ วรธิติพงศ์                                           นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

 (ประธานกรรมการ)                                             (กรรมการผู้อำนวยการ)