About Us
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในภูมิภาคนี้"

พันธกิจ

"เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีความเป็นกลาง ตอบสนองด้านคุณภาพ การเข้าถึงพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุนและการใช้ทรัพยากรของประเทศ"