Logo_ALT_300x300-r
Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

ALT Group Family Run 2020

กลุ่มพนักงาน ALT Group ได้ร่วมทำบุญจากการซื้อเสื้อ ALT Group Family Run 2020 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางด้านสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางด้านสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งนี้ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ได้สนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทดสอบ วัดระดับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคปฏิบัติที่แท้จริง และสามารถนำไปปรับใช้ ในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ได้ร่วมทำบุญสบทบทุนผ้าป่ามหากุศล มูลนิธิเพื่อคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ได้ร่วมทำบุญสบทบทุนผ้าป่ามหากุศล มูลนิธิเพื่อคนพิการ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาของเด็กพิการ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนบ้านข่อยโทน ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการในการจัดทำสนาม BBL และสนามเด็กเล่น

บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนบ้านข่อยโทน ตำบลเสนา
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการในการจัดทำสนาม BBL และสนามเด็กเล่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning ซึ่งเป็นการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง ไปใช้เป็นเครื่องมืองในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ต่อไป

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยธนบุรี

บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น