บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

          1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
                    - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล หรือนายไพบูล ตันกูล)ในรอบปีที่ผ่านมา
                         : ไม่มี
                    - สำนักงานสอบบัญชีที่สอบบัญชีสังกัด (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
                    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสักกัด
                         : จำนวนเงิน 1,568,000 บาท

          2. ค่าบริการอื่น
                         : ไม่มี

 

บริษัทย่อย

          1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
                    - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล หรือนายไพบูล ตันกูล)ในรอบปีที่ผ่านมา
                         : ไม่มี
                    - สำนักงานสอบบัญชีที่สอบบัญชีสังกัด (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)                                                
                    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสักกัด
                         : จำนวนเงิน 3,180,000 บาท

          2. ค่าบริการอื่น
                         : ไม่มี