Logo_ALT_300x300-r

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

      กลุ่มบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจและมีการพัฒนาการเติบโต การบริหารจัดการที่สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวย่างสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์

       บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เคารพในสิทธิการดำเนินชีวิต สิทธิมนุษยชน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ

      บริษัทจะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนต่อไป

นโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

นโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี

       เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านภาษีของกลุ่มบริษัท มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี เพื่อถือปฏิบัติดังนี้
 1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
 • ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ให้นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รอบคอบและเหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีไม่ทันกำหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 • ให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสำหรับโครงการลงทุน ธุรกรรมใหม่ หรือธุรกรรมพิเศษที่แตกต่างธุรกรรมปกติที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทฯ

     2.  การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

 • ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการต้องดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบด้านภาษีเท่านั้น
 1. ที่ปรึกษาภาษีอากร
 • ต้องพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 1. ผู้รับผิดชอบด้านภาษี
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นอกเหนือรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระต่อกรมสรรพากร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญชี
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนพนักงาน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
 • อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้า หรือภาษีอื่นใด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือสินค้านั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
 
                                                                   ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป   
 
                                                                                                  
                                                                               
                                                                                                  (นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์)
                                                                                                                                   กรรมการผู้อำนวยการ
                                                                                        บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 
อัตราภาษีที่จ่ายจริง
         อัตราภาษีที่จ่ายจริงปี 2563 = 20.51%
 
          โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคาพรในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล

บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย

บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน