Logo_ALT_300x300-r

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

 

1. หลักการ

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งต่อไปจะใช้คำว่า “บริษัท” มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งเตรียมแผนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

2. ขอบเขต

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงส่งต่อให้กับคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการระบุว่ามีความสำคัญในลำดับต้น ๆ ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

3. นิยาม

บริษัท  หมายถึง  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่ม  หมายถึง  บริษัทจำกัด ซึ่งบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุม หรือ เป็นผู้บริหารงาน

พนักงาน  หมายถึง  พนักงานทุกระดับของบริษัท

พันธมิตรธุรกิจ (BUSINESS PARTNERS)  หมายถึง  องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่ได้ตกลงทำงานร่วมกับ บริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน 

 

4. แนวทางปฏิบัติ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างดุลยภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกค้า รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2) ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการผลิต ติดตั้ง และการให้บริการ รวมถึง การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างน้อยที่สุด

3) กำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานและดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และควรมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

4) สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการป้องกันผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม

5) สื่อสารนโยบายและข้อกำหนดไปยังพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา และคู่ค้าธุรกิจดำเนินการตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

6) เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะในรายงานความยั่งยืน หรือเปีดเผยในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความเห็นชอบ โดยลงนามอนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

7) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท โดยเผยแพร่สูสาธารณชนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ และจะต้องมีการวัดผลและทวนสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยหน่วยงานภายในและ/หรือหน่วยงานอิสระภายนอก ทั้งนี้ บริษัทถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ คู่ค้าธุรกิจที่สำคัญ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

 

5. ความครอบคลุมของนโยบาย 

โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญระดับโลก และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานพลังงานสะอาด โดยกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว และส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำในโอกาสที่ทำได้

2) ผลักดัน พร้อมสร้างความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้าหลัก ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานในโอกาสที่ทำได้

3) ปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง โดยหลัก 3 R คือ 

1. R-Reduce ลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น 

2. R-Reuse ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ที่สุด โดยการนำกลับมาใช้ช้ำ และ 

3. R- Recycle เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อทุกชีวิต มีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง บริษัทตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถรักษาสมดุลการใช้น้ำกับความต้องการน้ำของชุมชนและธรรมชาติ ดังนี้

1) ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

(นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เอกสาร นโยบายสิ่งแวดล้อม