Logo_ALT_300x300-r

TO BE LEADER IN PROVIDING NETWORK INFRASTRUCTURE AND BEING BUSINESS PARTNER WITH THE TELECOM OPERATORS IN THIS REGION ALT

ALT เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีความเป็นกลาง ตอบสนองด้านคุณภาพ การเข้าถึงพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และการใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุนและการใช้ทรัพยากรของประเทศ

การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการวางระบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ดิจิทัลและพลังงานทดแทน

ธุรกิจให้เช่าหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน

Corporate Social Responsibilities

บริษัทในเครือ