To be leader in providing network infrastructure and being business partner with the Telecom operators in this Region
ALT เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีความเป็นกลาง
ตอบสนองด้านคุณภาพ การเข้าถึงพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
และการใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุนและการใช้ทรัพยากรของประเทศ
การประกอบธุรกิจธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซม สำหรับงานโทรคมนาคม
VIEW PRODUCTSธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม
โทรคมนาคม
VIEW PRODUCTSธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โทรคมนาคม
VIEW PRODUCTS

Corporate
Social
Responsibilities
Sustainable business
Helping to build a more sustainable future
บริษัทในเครือ