บริษัทในเครือ ALT GROUP

กลุ่มบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมให้ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มที่สามารถเชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และพร้อม ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ และให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคมของประเทศ