บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ และตู้โทรคมนาคม ให้บริการสร้างสถานี โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่า
VISIT WEBSITE
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000440
โทรศัพท์ (662) 863 - 8999
โทรสาร (662) 886 - 3364
เว็บไซต์บริษัท www.alt.co.th