บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน
วางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคม
OPTIACL FIBER NETWORK & INTELLIGENT BUILDINGSYSTEM
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการสร้างสถานีฐาน และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยครอบคลุมตั้งแต่การ สำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้าง, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมงานระบบต่างๆ สำหรับอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ ปรับอากาศ, ระบบป้องกันอัคคีภัย
เลขทะเบียนบริษัท 0125551006017
โทรศัพท์ (662) 886 - 3400
โทรสาร (662) 886 - 3084
เว็บไซต์บริษัท www.grouptech.co.th