บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด (TSP)
ร่วมลงทุน ระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัท Myanma Information Highway (MIH) ผู้ให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ในประเทศสหภาพเมียนมาร์
MAIN SWITCH CONTROL CENTER์
MOBILE CELL SITE (RAPID DEPLOYMENT UNIT)์
CELL SITE ON POLE์
CELL SITE ON BILLBOARD์
CELL SITE ON ROOFTOP์
IN BUIDLING CELL SITE
VISIT WEBSITE
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ถือหุ้นในบริษัท Myanmar Information Highway (“MIH”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่า โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศสาธาณรัฐสหภาพเมียนมาร์
เลขทะเบียนบริษัท 0125557016928
โทรศัพท์ (662) 016 – 5111 ต่อ 5041
โทรสาร (662) 016 – 5043
เว็บไซต์บริษัท